GeoMiljø Miljørådgivning som samarbejdspartner i projekteringsfasen

Når der er mulighed for at tage hensyn til og belyse eventuel forurening på en ejendom allerede i projekteringsfasen for et bygge- og anlægsprojekt, kan der tit opnås store besparelser på de senere omkostninger i forbindelse med håndtering af forurening.

Hvad kan miljørådgiveren gøre?

Her kan miljørådgiveren gå ind i planlægningsfasen og eventuelt indhente miljømæssige data i form af tekniske undersøgelser for at minimere senere omkostninger til håndtering af forureningen. Generelt vil det være sådan at jo mere fleksibilitet, der er i projektet på det pågældende tidspunkt – jo mere vil de senere omkostninger kunne minimeres.

GeoMiljø knap

F.eks. vil der ofte være en stor forskel på, om projektet fordrer en helt ren grund efter arbejdets udførelse, så den forureningsmæssige kortlægning kan fjernes, eller om projektet kan gennemføres med en delvis oprensning, så ejendommen blot kan frigives til den planlagte arealanvendelse uden at den forureningsmæssige kortlægning fjernes.

Miljørådgiveren kan her belyse fordele og ulemper ved den valgte strategi, så bygherren har et solidt grundlag at træffe beslutninger ud fra.

Kontakt os

GeoMiljø Miljørådgivning kan hjælpe jer med at belyse eventuel forurening på en ejendom i projekteringsfasen for et bygge- og anlægsprojekt.

Ring til os på 70 22 33 30 og hør mere.

Geomiljø underside (4)

Graden af projektering

Graden af projektering kan være mere eller mindre detaljeret afhængig af projektets stadie og formålet med projekteringen.

Generelt arbejdes med projektering på 3 forskellige niveauer med hensyn til detaljeringsgrad.

Bygherreoverslaget
Bygherreoverslaget er det mindst detaljerede og benyttes ofte for at få et overordnet billede af, om et projekt er rentabelt for forholdsvis små midler. Hvis bygherreoverslaget viser, at omkostningerne med meget stor sikkerhed vil nå op på et niveau, der er urealistisk for det tænkte projekt – kan projektet allerede her stoppes, eller sendes tilbage til tegnebordet.

Skitseprojektet
Skitseprojektet har den mellemste detaljeringsgrad, og benyttes i ukomplicerede sager ofte som den eneste projektering inden projektet opstartes – især hvis selve anlægsarbejdet ikke skal i udbud, eller der kun indhentes underhåndsbud. Da projektet kun er skitsemæssigt projekteret involverer det selvfølgelig en vis usikkerhed i de endelige omkostninger.

Detailprojektet
Detailprojektet det fuldstændige projekterede og beskrevne projektmateriale, der indeholder betingelser og afregningsgrundlag for projektet.

Detailprojektet benyttes ofte som udbudsmateriale, da alle projektets enkeltdele er beskrevet så nøjagtige, at der kan bydes på opgaven under lige forudsætninger, så tilbuddene kan sammenlignes og vurderes.

I nogle tilfælde kan planlægningen i projekteringsfasen være stærkt afhængig af miljømyndighedens vurdering af det specifikke projekt. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis man ønsker at afvige betydeligt fra de gældende vejledninger, eller hvis der ønskes genanvendt forurenet jord i forbindelse med projektet.

I disse tilfælde kan miljørådgiveren inddrage miljømyndigheden som en samarbejdspartner i projekteringsfasen og sikre at de specielle tilladelser, der skal benyttes i forbindelse med projektet, kan godkendes af miljømyndigheden.